Corporate Social Responsebility: Utsikter från oxymoronernas tidevarv

Posted: February 22, 2011 in Dagens samhälle, Samhällsteori

“Military Intelligence”, “Virtual Reality”, “Living Dead”  – dessa begreppspar har gemensamt det att de kan förstås som oxymoroner. Jag vill hävda att vi lever i ett oxymoronernas tidevarv. En oxymoron är ett begrepp som i sig är en självmotsägelse. “Virtual reality” är ett sådant begrepp, då något som är virtuellt per definition inte är verkligt.

Jag kommer idag skriva om Corporate Social Responsibility (CSR) utifrån perspektivet oxymoron, vad det gäller vinstdrivande företag (en korporation kan teoretiskt sätt göra vad som helst). På Wikipedia finns följane definition av CSR:

CSR policy functions as a built-in, self-regulating mechanism whereby business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards, and international norms. The goal of CSR is to embrace responsibility for the company’s actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders and all other members of the public sphere.

Självreglerande system är en idé som är mycket tilltalande, då det innebär att något sköter sig själv och inte behöver påverkas utifrån för att göra sitt jobb. Dock måste alla system, vilka har en yttervärld, ha incitament till att reglera sig, annars finns helt enkelt inte behovet närvarande.

Vinstdrivande företag är en viktig del av dagens samhälle, de har många anställda och förser samhället med varor och tjänster mot att de kan göra ekonomisk vinst på det. Det är verksamhetens grundläggande princip – hur liten del vinsten än må vara av den totala omsättningen. Vad är då incitamenten för CSR?

För mig är det relativt uppenbart att CSR kommer att tillämpas så länge som det smakar mer än det kostar, dvs. om det ökar vinsten, i alla fall i det långa loppet.

Jättebra! Utbrister vissa, då väljer vi bara de företag som beter sig bäst och låter dem konkurrera om oss anställda och kunder, så blir alla glada.

Min fråga är då: Är det verkligen socialt ansvar som företagen tar, eller är det en marknadsstrategi? Det sociala ansvaret sträcker sig inte längre än att det ger vinst, dvs. att socialt ansvar mot sfärer som kunder till företaget inte bryr sig om blir oviktiga och likaså kommer inte ett finger lyftas när gränsen för vad som betalar sig är nådd. Det sociala ansvaret blir alltså en konsekvens av vinstdriften, den blir inte huvudsaken. Måste företaget välja, så ligger det i verksamhetens natur att välja vinst.

Detta ger två problem. 1) Det finns egentligen inga incitament för CSR som sträcker sig utanför ett marknadsföringssyfte, vilket degraderar social (och ekologisk) hållbarhet och utveckling till just marknadsföringskoncept, och 2) Det gör att de som faktiskt använder företagsformen eller entreprenörskapet för att förändra blir materiellt diskriminerade jämfört med de som bara optimerar CSR mot vinst – omvänt premieras de som bara bryr sig till en viss gräns över de som sätter samhället och/eller miljön i första rummet, genom att de kan ta ut större löner. Och få idag skulle väl argumentera för att de största företagen är de som beter sig bäst.

Vissa skulle hävda – men välj de som sätter samhället/miljön först då! Där finns det problemet att det är så lönsamt i sänkta omkostnader att inte ta mer än nödvändiga sociala/ekologiska ansvar att prisskillnaden avskräcker kunderna (och många är materiellt hindrade att välja det), likaså är det mycket svårt att kontrollera att det som företaget presenterar som sina insatser faktiskt stämmer och vad det har för effekter.

CSR är därför en modern oxymoron – tills dess att incitamenten för SR blir större än incitamenten för vinst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s